ஆருயிரே ஆருயிரே அன்பே உன் அன்பில் தானே நான் வாழ்கிறேன் நீயில்லையே நான் இல்லையே நீ போகும் முன்னே அன்பே நான் சாகிறேன் உயிரே என் உயிரே […]