బంటు గానికి ట్వెంటీటూ బస్తిల మస్తు కట్ ఔటూ బచ్చాగాన్ల బ్యాచుండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కిక్కే జాలక ఓ నైటూ ఎక్కి డొక్కు బుల్లెటూ సందు సందుల […]