మండే గుండెలో చిరు జల్లై వస్తున్నా నిండు కౌగిలిలో మరు మల్లెలు పూస్తున్న ఏ అలజడి వేళ అయినా తల నిమిరే చెలి నేనా నీ అలసట […]

Aaha Aaha Maine Door Se Dekha Woh Toh Lagi Mujhe Rekha Rekha Ne Bhi Mujhko Dekha Par Na Dekha Na […]